Mazda3

Ochrana soukromí

1.Informace o ochraně osobních údajů týkající se zpracování podle článků 13, 14 a 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto Vás tímto informujeme o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jaké jsou Vaše nároky a práva vyplývající z práva na ochranu osobních údajů.

 

1.     Správce osobních údajů a údaje o něm

Správce údajů

Mazda Motor Logistics Europe NV

Blaasveldstraat 162

2830 Willebroek, Belgie

 

podnikající v České republice, prostřednictvím odštěpného závodu

Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka

Türkova 2319/5b

14900 Praha 4, Česko

Tel: +420 800900994

E-mail: info@mazda.cz

 

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je dosažitelný na adrese nebo e-mailu:

Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka

Türkova 2319/5b

149 00 Praha 4

email: ochrana_soukromi@mazda.cz

 

 2.     Účely a právní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), vnitrostátními a dalšími předpisy práva na ochranu osobních údajů (viz podrobnosti níže). Konkrétní detaily toho, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem jsou využívány, závisí v každém jednotlivém případě především na požadovaných nebo dohodnutých službách. Další podrobnosti nebo doplnění pro účely zpracování osobních údajů lze nalézt v příslušných smlouvách, formulářích, souhlasech a/nebo jiných dokumentech Vám poskytnutých (např. v souvislosti s používáním našich webových stránek nebo našimi smluvními podmínkami). Kromě toho mohou být tyto informace o ochraně osobních údajů průběžně aktualizovány, o čemž se můžete dozvědět z našich webových stránek.

 

2.1   Zpracovávání pro účely plynoucí z titulu plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem splnění smluv uzavřených s Vámi a splnění Vašich objednávek. Zpracovávání tak slouží zejména k poskytnutí záruky výrobce, poskytnutí doplňkové prodloužené záruky, pro účely cestovní asistence, služby Mazda Care, udržování záznamu digitálních služeb, kulancím, plnění bonusových programů pro zdravotně postižené osoby, podpoře financování vozidel atd. Zpracovávání osobních údajů probíhá také za účelem provádění opatření a činností v rámci předsmluvních vztahů, např. při zajištění požadovaných testovacích jízd potenciálním zákazníkům. Na základě Vašich objednávek poskytujeme potřebné služby, činnosti a provádíme příslušná opatření. To zahrnuje zejména komunikaci s Vámi o podmínkách smlouvy, ověřování transakcí, objednávek a jiných dohod, jakož i kontrolu kvality prostřednictvím vhodné dokumentace, stížností, záruk a kulancí, opatření pro kontrolu a optimalizaci obchodních procesů – a dále pro plnění obecných povinností náležité péče, kontrolu a dohled ze strany přidružených společností (např. mateřské společnosti); diagnostika produktů, péče o produkty a jejich bezpečnost v rámci silničního provozu (např. prostřednictvím svolávacích a servisních akcí), jakož i pro vývoj a zlepšování produktů; statistické vyhodnocování firemního řízení, zaznamenávání a kontroly nákladů, hlášení, interní a externí komunikace, krizového managementu vedení, účetnictví a daňové hodnocení provozních služeb, řízení rizik, uplatňování právních nároků a obrany v případě soudních sporů; zajištění IT bezpečnosti (mimo jiné systémových a ověřovacích testů) a obecné bezpečnosti, včetně zabezpečení budov a zařízení, zajištění a uplatňování ochrany přístupu (např. pomocí kontrol přístupu); zajištění integrity, autenticity a dostupnosti údajů, předcházení a vyšetřování trestných činů; kontroly ze strany dozorových orgánů nebo úřadů (např. auditů/kontrol).

2.2    Zpracovávání pro účely spadající pod rámec našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Nad rámec výše uvedeného plnění smlouvy (vč. provádění předsmluvních opatření) zpracováváme Vaše osobní údaje tehdy, je-li to nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran, a to zejména pro následující účely:

-       reklamní činnost nebo výzkum trhu a veřejného mínění, pokud jste nevznesli námitky vůči používání Vašich osobních údajů;

-       získávání informací a výměna údajů s ratingovými agenturami, pokud to vyžaduje naše hospodářské riziko;

-       zkoumání a optimalizace procesů pro analýzu potřeb;

-       další vývoj služeb a produktů, jakož i stávajících systémů a programů;

-       zpřístupnění osobních údajů v rámci due diligence v průběhu jednání o prodeji společnosti;

-       pro ověření v evropských a mezinárodních teroristických seznamech, pokud to vyžadují naše právní povinnosti;

-       zlepšování našich údajů, např. pomocí využití nebo výzkumu veřejně přístupných údajů;

-       statistické hodnocení nebo analýzy trhu;

-       benchmarking;

-       uplatňování našich právních nároků a obrany v právních sporech, které nejsou přímo přičitatelné smluvnímu vztahu;

-       omezené zpracovávání údajů, pokud vymazání údajů není možné nebo je možné pouze s nepřiměřeně vysokým úsilím v důsledku zvláštního druhu uložiště;

-       vývoj hodnotících systémů nebo automatizovaných rozhodovacích procesů;

-       předcházení a vyšetřování trestných činů, pokud nejde o zpracování výlučně pro účely plnění právních povinností;

-       zabezpečení budov a zařízení (např. prostřednictvím kontroly přístupu a kamerových systémů), v rozsahu, ve kterém tato činnost přesahuje obecné povinnosti náležité péče;

-       interní a externí vyšetřování, bezpečnostní šetření;

-       jakékoliv monitorování nebo nahrávky telefonických rozhovorů pro účely kontroly kvality a školení;

-       získávání a udržování osvědčení soukromoprávního nebo veřejnoprávního charakteru;

-       ochrana našich práv prostřednictvím vhodných opatření, jakož kamerového dohledu za účelem ochrany našich zákazníků a zaměstnanců, jakož i zajištění důkazů v případě trestných činů a jejich prevence.

2.3   Zpracovávání na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Vaše osobní údaje mohou být pro určité účely (např. užití firemních komunikačních systémů pro soukromé účely, fotografií/videa pro zveřejnění na intranetu /internetu) zpracovávány rovněž na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. To platí také pro odvolání Vašeho souhlasu, uděleného před účinností GDPR, tj. před 25. květnem 2018. Máte právo být zvlášť informováni o důsledcích odvolání nebo odmítnutí poskytnutí souhlasu přímo v textu takového souhlasu.

V obecné rovině má odvolání souhlasu účinky pouze do budoucna. Zpracování, ke kterému došlo před udělením souhlasu, není tímto způsobem dotčeno a zůstává v souladu s právními předpisy.

2.4   Zpracování pro účely splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo zpracování ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)

Obdobně jako každý jiný subjekt účastnící se obchodního styku, podléháme také my velkému množství právních povinností. Jedná se především o zákonné požadavky (např. obchodních a daňových zákonů), ale i případně také předpisy dozorových orgánů a orgánů veřejné moci. Účely zpracování mohou také zahrnovat kontroly totožnosti a věku, prevenci podvodů a praní špinavých peněz (např. ověřování údajů v evropských a mezinárodních teroristických seznamech), dodržování kontrolních a oznamovacích povinností podle daňových předpisů, jakož i při archivaci údajů v rámci ochrany osobních údajů a zajištění bezpečnosti osobních údajů, pro účely auditů ze strany daňových poradců/auditorů, daňových a jiných dozorových orgánů. Kromě toho může být nezbytné zpřístupnit osobní údaje v rámci správních/soudních opatření o shromažďování důkazů, vymáhání práv a trestního stíhání nebo uspokojení občanskoprávních nároků.

 

 3. Kategorie osobních údajů zpracovávaných v případě, že nejsou získány přímo od vás, a jejich původ

 

Pokud je to v rámci smluvního vztahu s Vámi nebo Vámi vykonávané činnosti nezbytné, jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje, které legálně obdržíme od subjektů z autorizované sítě Mazda nebo od jiných společností (např. pojišťoven či poskytovatelů financování), nebo jiných třetích stran (ratingových agentury, rejstříků adres). Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které jsme legálně shromáždili, obdrželi nebo získali z veřejně přístupných zdrojů (např. obchodního rejstříku a jiných rejstříků, tisku, internetu a dalších médií), je-li to nutné a můžeme-li tyto údaje podle zákona zpracovávat.

 

Příslušné kategorie osobních údajů jsou zejména následující:

 

   osobní údaje (jméno, datum narození, místo narození, státní příslušnost, rodinný stav, povolání/podnikání a obdobné údaje, kontaktní osoba, údaje o řidiči a obdobné údaje)

   kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a obdobné údaje)

   pronajímatelé a nájemci

   rejstříkové údaje (údaje z registru obyvatel a obdobné údaje)

   údaje z řidičského průkazu nebo průkazu totožnosti

   potvrzení o zaplacení/úhradě závazků z debetních a kreditních karet

   informace o Vaší finanční situaci (údaje o úvěruschopnosti včetně vyhodnocení, tj. údaje pro posouzení ekonomického rizika)

   zákaznická historie

   technické údaje o vozidle včetně diagnostických dat

   informace o údržbě a opravách

   údaje o využívání námi nabízených médií (např. čas přístupu na naše webové stránky, do aplikací nebo newsletterů, vstupy a navštívené stránky/odkazy a srovnatelné údaje)

   videozáznamy

 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců Vašich osobních údajů

 

V naší společnosti zpřístupňujeme údaje těm vnitřním oddělením nebo organizačním jednotkám, které je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo které vyžadují takové údaje v rámci výkonu našich oprávněných zájmů.

 

Vaše údaje jsou zpřístupněny/předávány externím společnostem a osobám pouzev následujících případech:

-       v souvislosti s plněním smlouvy;

-       pro účely, v souvislosti s kterými jsme povinni nebo oprávněni poskytovat informace, oznámení nebo předávat osobní údaje (např. pojišťovnám poskytujícím pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zdravotním pojišťovnám, daňovým úřadům) za účelem splnění zákonných povinností nebo v případech veřejného zájmu (viz čl. 2.4);

-       v rozsahu, v jakém námi pověření externí poskytovatelé služeb zpracovávají údaje jako smluvní zpracovatelé nebo osobám, které vykonávají určité činnosti (např. poskytovatelé asistenčních služeb, poskytovatelé volitelné prodloužené záruky, Mazda Care, jakož i poskytovatelům leasingu a financování, externí datová centra, podpora a údržba IT aplikací, archivace, zpracování dokumentů, služby call centra, služby dohledu nad dodržováním předpisů, kontroly a hodnocení údajů pro účely boje proti praní špinavých peněz, validace údajů a ochrana údajů, kontrola hodnověrnosti, likvidace údajů, nákup/komise, správa zákazníků, doručování pošty, marketing, mediální technologie, výzkum, kontrola rizik, fakturační služby, telekomunikace, správa webových stránek, auditorské služby, kurýrní služby nebo logistika);

-       v důsledku našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany, a to v rámci účelů uvedených v čl. 2.2 (např. předávání osobních údajů orgánům veřejné moci, ratingovým agenturám, inkasním agenturám, advokátům, soudům, odhadcům, společnostem patřícím do koncernu a dozorovým orgánům);

-       pokud jste nám udělili souhlas s předáváním osobních údajů třetím stranám.

 

Mimo rámec výše uvedeného se zdržíme předávání Vašich osobních údajů třetím stranám, pokud Vás o takovém předávání samostatně neinformujeme. Pokud v rámci zpracování objednávky pověříme plněním externího dodavatele, nastavíme takové bezpečnostní standardy, aby bylo zajištěno, že Vaše osobní údaje budou chráněny adekvátním způsobem. Ve všech ostatních případech mohou příjemci používat údaje pouze pro účely, pro které jim byly předány. 

 

5. Doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uchovávány

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu trvání našich obchodních vztahů. To zahrnuje také zahájení vyjednávání o uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy) a uzavření smlouvy.

 

Kromě toho podléháme různým dokumentačním a archivačním povinnostem vycházejícím, mimo jiné, z obchodních, daňových předpisů nebo předpisů zaměřených na praní špinavých peněz. Lhůty a doby dokumentace a/nebo archivace v nich stanovené trvají až deset let po skončení smluvního vztahu nebo předsmluvního vztahu.

 

Zvláštní zákonná ustanovení mohou navíc vyžadovat delší doby. (např. naše povinnost monitorovat naše výrobky až do konce životnosti vozidla, abychom mohli v případě potřeby uskutečnit svolávací nebo servisní akci)

 

Pokud již údaje nejsou dále nezbytné pro plnění a výkon smluvních nebo zákonných povinností a práv, jsou běžně vymazány, pokud není - po omezenou dobu - nezbytné jejich další zpracování pro účely uvedené v čl. 2.2 z důvodu převažujícího oprávněného zájmu. O převažující oprávněný zájem jde například v situaci, kdy není možné údaje vymazat v důsledku zvláštní povahy uložiště, nebo pokud je to možné jen s nepřiměřeně vysokými náklady a zpracování za jiným účelem je vyloučeno vhodnými technickými a organizačními opatřeními.

 

6. Zpracování údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní organizací

 

Údaje jsou předávány osobám v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP, tzv. třetí státy), kdykoli je to nezbytné pro splnění smluvních povinností vůči Vám (např. pokud jste vysláni do jiného státu), pokud to vyžaduje právo (např. oznamovací povinnosti podle daňových předpisů), pokud je tak činěno na základě našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany, nebo jste nám k tomuto udělili souhlas.

 

Současně mohou být Vaše údaje zpracovávány ve třetí zemi, a to i v souvislosti se zapojením poskytovatelů služeb v rámci zpracování objednávky. Pokud nebylo Evropskou Komisí vydáno žádné rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů pro příslušnou zemi, zaručujeme, že Vaše práva a svobody budou přiměřeně chráněny a zaručeny v souladu s právem EU na ochranu osobních údajů prostřednictvím smluvních doložek. Na žádost Vám poskytneme podrobné informace.

 

Můžete si vyžádat informace o vhodných nebo přiměřených zárukách a možnosti jak a kde obdržet jejich kopii od pověřence společnosti pro ochranu osobních údajů nebo HR oddělení, které je pověřeno komunikací s Vámi.

 

7. Ukládání údajů ve vozidle

 

Ve Vašem vozidle jsou nainstalovány elektronické řídicí jednotky. Tyto řídicí jednotky zpracovávají údaje, které přijímají např. od sensorů vozidla, které sami vygenerují nebo si vzájemně vymění. Některé řídicí jednotky jsou potřebné pro bezpečný provoz Vašeho vozidla, jiné vám poskytují jízdní asistenci (asistenční systémy řidiče) nebo zajišťují pohodlí či zábavní funkce.

 

Obecné informace o zpracování údajů ve vozidlech jsou uvedeny níže. Další informace týkající se konkrétních údajů, které jsou shromažďovány a ukládány ve Vašem vozidle, a které jsou a pro jaké účely předávány třetím stranám, lze nalézt v článku „Ochrana osobních údajů“ příslušné uživatelské příručky, kde jsou rovněž uvedeny přímé vazby na předmětné specifické funkce. Tyto návody k obsluze jsou k dispozici také on-line a, v závislosti na konfiguraci vozidla i v digitálním formátu přímo ve vozidle.

 

Osobní referenční údaje

Každé vozidlo je identifikováno pomocí jedinečného identifikačního čísla vozidla. Toto identifikační číslo vozidla je vystopovatelné ke stávajícím i bývalých vlastníkům vozidla. Z vozidla získané údaje mohou být také vystopovány zpětně ve vztahu k vlastníkovi nebo řidiči vozidla jinými způsoby, například pomocí registračních značek.

 

Údaje generované nebo zpracovávané řídícími jednotkami tak mohou být osobními údaji. V závislosti na tom, jaké údaje o vozidle jsou k dispozici, pak lze vyvodit závěry týkající se například Vašeho jízdního stylu, Vaší lokace, trasy či vzorců spotřeby.

 

Vaše práva při ochraně osobních údajů

Podle práva na ochranu osobních údajů máte ve vztahu ke společnostem, které zpracovávají Vaše osobní údaje, určitá práva.

 

Jste tak oprávněni požadovat kompletní bezplatné zpřístupnění informací v přímém vztahu k výrobci a třetím stranám (např. pověřeným asistenčním službám nebo dílnám, poskytovatelům on-line služeb ve vozidle), za předpokladu, že uchovávaly Vaše osobní údaje. Můžete požádat o informace o tom, jaké údaje jsou o vás uchovávány, za jakým účelem a jaký je jejich původ. Vaše právo na informace také zahrnuje přenos osobních údajů na jiné třetí osoby.

 

Údaje, které jsou uloženy výhradně ve vozidle, mohou být dostupné pouze s odbornou pomocí např. dílny a případně i za úplatu.

 

Právní požadavky týkající se zpřístupnění osobních údajů

V rozsahu, v němž stanovují právní předpisy, jsou výrobci povinni na žádost orgánů veřejné moci zpřístupnit informace, které uchovávají, a to v rozsahu, který je v konkrétním případě vyžadován (např. v případě vedení trestního řízení).

 

Orgány veřejné moci jsou také ve zvláštních případech oprávněny prohlížet osobní údaje, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. Například v případě nehody mohou být přečteny informace z řídicí jednotky airbagu, aby se objasnily okolnosti havárie.

 

Provozní údaje o vozidle

Řídicí jednotky zpracovávají údaje za účelem provozu vozidla:

 

Tyto údaje zahrnují například:

 

-       informace o stavu vozidla (např. rychlost, zpomalení, následné zrychlení, rychlost kola, indikace použití bezpečnostních pásů),

-       podmínky okolního prostředí (např. teplota, dešťový senzor, snímač vzdálenosti).

 

Tyto údaje jsou obecně dočasné, nejsou ukládány na dobu provozu a jsou zpracovávány pouze v samotném vozidle. Řídicí jednotky zpravidla obsahují paměťová uložiště. Ta mohou být použita, ať již dočasně nebo trvale, k dokumentaci stavu vozidla, namáhání součástek, požadavků na údržbu a technických událostí a poruch.

 

V závislosti na technické konfiguraci mohou být ukládány následující informace:

 

-       provozní podmínky systémových komponent (např. údaje o náplni, tlaku v pneumatikách a stavu baterie),

-       poruchy a závady důležitých systémových komponent (např. osvětlení a brzd),

-       reakce systému na mimořádné jízdní situace (např. naplnění airbagu, aktivace systémů řízení stability),

-       informace o událostech, při nichž je vozidlo poškozeno,

-      u elektrických vozidel stav nabíjení vysokonapěťového akumulátoru a odhadovaný dojezdvozidla.

 

V konkrétních případech (například v případě, že vozidlo zjistilo poruchu), může být nezbytné uložit údaje, které by byly za běžných okolností dočasné.

 

Pokud využíváte některé služby (např. opravy a údržby), může být v případě potřeby možné přečíst a využít uložená provozní data společně s identifikačním číslem vozidla. Údaje o vozidle mohou být přečtena zaměstnanci v síti Mazda (např. autorizovanými dílnami, výrobci) nebo třetími osobami (např. asistenčními službami, nezávislými opravnami). Totéž platí v případě reklamací a opatření k zajištění kvality.

 

Údaje jsou zpravidla čteny prostřednictvím připojení k povinnému rozhraní OBD (on-board diagnostic- palubní diagnostika) ve vozidle. Přečtené provozní údaje dokumentují technický stav vozidla nebo jeho jednotlivých součástek a pomáhají s diagnostikou závady, splněním závazků ze záruk a zlepšováním kvality. Tyto údaje, zejména informace o namáhání jednotlivých součástek, technických událostech, provozních chybách a dalších chybách, jsou v případě potřeby poskytovány výrobci společně s identifikačním číslem vozidla. Kromě toho odpovědnost za výrobek spadá mezi odpovědnosti výrobce. Pro tyto účely používá výrobce provozní údaje i mimo vozidla, například pro svolávací akce. Tyto údaje mohou být také využity k ověření nároků zákazníka z jeho záruky, nebo záruky poskytnuté výrobcem.

 

Chybová paměť vozidla může být v průběhu opravy a údržby nebo na Vaši žádost vymazána servisním pracovníkem.

 

Komfort a zábavní funkce

Při užívání vozidla lze na základě vašich požadavků ukládat a kdykoli měnit/resetovat nastavení komfortu a dalších funkcí Vašeho vozidla.

 

V závislosti na konkrétní konfiguraci vozidla může jít o tyto funkce:

 

-       nastavení polohy sedadla a volantu,

-       nastavení podvozku a nastavení klimatizace,

-       přizpůsobení, jako např. osvětlení interiéru.

 

Stejně tak lze v závislosti na zvolené konfiguraci ukládat Vaše údaje do informačních systémů vozidla.

 

V závislosti na konkrétní konfiguraci vozidla se může jednat o následující údaje:

 

-       multimediální data, např. hudba, filmy nebo fotografie pro přehrávání v integrovaném multimediálním systému,

-       údaje z adresáře pro použití ve spojení s integrovaným systémem handsfree nebo integrovaným navigačním systémem,

-       zadané navigační cíle,

-      údaje o využíváníinternetových služeb.

 

Tyto údaje pro funkce komfortu a zábavy ve vozidle mohou být umístěny lokálně ve vozidle nebo mohou být umístěny na zařízení, které jste k vozidlu připojili (např. smartphone, USB flash disk nebo MP3 přehrávač). Za předpokladu, že jste tyto údaje sami zadali je můžete kdykoliv sami smazat.

 

Přenos těchto údajů mimo vozidlo je závislé výhradně na Vašich požadavcích, a to zejména na nastavení, které jste zvolili při používání online služeb.

 

Integrace smartphonů, například systémů Android Auto nebo Apple Car Play

Pokud je Vaše vozidlo odpovídajícím způsobem vybaveno, můžete k němu připojit Váš smartphone nebo jiné mobilní zařízení, a získat tak možnost jej ovládat pomocí integrovaných ovládacích prvků ve vozidle. Obrázky a zvuky smartphonu je možné reprodukovat prostřednictvím multimediálního systému vozidla. Současně jsou do Vašeho smartphonu určité údaje přenášeny. V závislosti na typu propojení mohou tyto informace obsahovat údaje o poloze, denním/nočním režimu a dalších obecných informacích o vozidle. Prosíme Vás o seznámení se s provozními pokyny pro zábavní systém vozidla.

 

Propojení smartphonu a vozidla umožňuje využívat vybrané aplikace smartphonu přímo ve vozidle, například navigaci nebo přehrávání hudby. Další interakce mezi smartphonem a vozidlem neprobíhá, zařízení tak zejména nemá aktivní přístup k údajům o vozidle. Povahu jakéhokoli dalšího zpracování údajů určuje poskytovatel aplikace. Zda a jaké nastavení lze použít, závisí na konkrétní aplikaci a operačním systému Vašeho smartphonu.

 

Online služby

Je-li Vaše vozidlo vybaveno připojením k bezdrátové síti, je tak umožněna výměna údajů mezi vozidlem a ostatními systémy. Bezdrátové připojení probíhá prostřednictvím přenosové a přijímací jednotky, která je specifická pro každé vozidlo, nebo prostřednictvím mobilního terminálu (např. smartphonu), který jste k vozidlu připojili. Pomocí tohoto síťového připojení lze využívat online funkce. Patří sem online služby a aplikace, které vám poskytl výrobce nebo jiný poskytovatel.

 

 

Služby poskytované výrobcem

Funkce námi poskytovaných online služeb jsou popsány společností Mazda na vhodném místě (např. provozní příručce a/nebo příslušné národní webové stránce Mazda) a jsou poskytovány společně se souvisejícími informacemi o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být využity k poskytování online služeb. Výměna údajů pro tento účel probíhá prostřednictvím chráněného připojení, například pomocí počítačových systémů určených k tomuto účelu. Kromě poskytování služeb se shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů provádí výlučně na základě zákonného oprávnění např. v případě systémů tísňového volání vyžadovaného zákonem nebo vzájemných dohod a souhlasů.

 

Služby a funkce (které mohou být zpoplatněné) a v některých případech i celé bezdrátové připojení lze ve vozidle aktivovat i deaktivovat. Z tohoto jsou vyloučeny funkce a služby požadované zákonem, jako např. systémy tísňového volání.

 

Služby třetích stran

Pokud se rozhodnete využívat online služeb jiných poskytovatelů (třetích stran), berete na vědomí, že tyto služby spadají do odpovědnosti příslušného poskytovatele a budou podléhat jím stanoveným podmínkám ochrany údajů. Výrobce ve vztahu k takto vyměňovanému obsahu obecně nemá žádný vliv.

 

O povaze, rozsahu a účelu tohoto shromažďování a zpracování osobních údajů těmito třetími stranami se, prosím, informujte vždy u příslušného poskytovatele služeb.

 

8. Vaše práva z ochrany osobních údajů Pokud splníte stanovené podmínky, můžete vůči nám uplatnit následující práva z ochrany osobních údajů

 

-       Máte právo požadovat a získat od nás informace o osobních údajích uchovávaných v souladu s podmínkami čl. 15 GDPR.

-       Pokud nás požádáte, opravíme Vaše osobní údaje v souladu s čl. 16 GDPR, jsou-li tyto údaje nesprávné nebo chybné.

-       Pokud nás požádáte, vymažeme Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami čl. 17 GDPR, pokud tomu nebrání jiné zákonné předpisy nebo převažující oprávněný zájem z naší strany (například zájem na uplatnění našich práv a nároků).

-       S přihlédnutím k předpokladům stanoveným v čl. 18 GDPR můžete požadovat omezení zpracovávání Vašich osobních údajů.

-       Krom výše uvedeného můžete vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, v důsledku čehož musíme zastavit zpracovávání Vašich osobních údajů. Právo na námitky lze nicméně uplatnit ve velmi specifických případech, kdy práva naší společnosti mohou být v rozporu s Vaším právem na námitky.

-       Máte také právo získat od nás Vaše údaje v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 20 GDPR ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání těchto údajů třetí straně.

-       S účinností do budoucna máte, kromě výše uvedeného, taktéž právo kdykoliv odvolat souhlas, který jste nám ke zpracování osobních údajů udělili (viz čl. 2.3).

-       Máte také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR). Doporučujeme však nejprve zaslat stížnost našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

 

Kdykoli to bude možné, měly by být Vaše žádosti o uplatnění Vašich práv zaslány písemně na výše uvedenou adresu nebo adresovány přímo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

 

9. Rozsah Vaší povinnosti poskytnout nám Vaše osobní údaje

Jste povinni nám poskytnout pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro vznik a plnění obchodního vztahu nebo plnění rámci předsmluvního vztahu, nebo v případě, kdy tak od nás zákon vyžaduje. Bez těchto údajů obecně nejsme schopni s Vámi uzavřít smlouvu ani pokračovat v jejím plnění. To se může týkat také údajů, které jsou vyžadovány později v rámci smluvního vztahu. Požádáme-li vás o informace nad tyto účely, budete samostatně informováni o dobrovolné povaze poskytnutí takových údajů.

 

10. Existence automatického rozhodování (vč. profilování) v jednotlivých případech

 

Nečiníme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování podle čl. 22 GDPR. Zavedeme-li v budoucnu takový proces v jednotlivých případech, budeme Vás o tom, vyžaduje-li tak právo, samostatně informovat.

 

Za určitých okolností můžeme Vaše údaje zpracovávat částečně s cílem hodnotit určité osobní aspekty (profilování).

 

Můžeme používat nástroje pro hodnocení, a to za účelem poskytování Vám cílených informací a rad ohledně některých produktů. Tyto nástroje umožňují na Vaše potřeby zaměřený produktový design, komunikaci a reklamu, včetně výzkumů trhu a veřejného mínění.

 

Tyto postupy mohou být také použity k posouzení Vaší platební schopnosti a úvěruschopnosti, jakož i k boji proti podvodům a praní špinavých peněz. K posouzení Vaší úvěruschopnosti lze použít „skórovací hodnoty“. V případě skórování se pomocí matematických metod vypočte pravděpodobnost, se kterou zákazník splní své platební závazky v souladu se smlouvou. Takové hodnoty usnadňují naši činnost při hodnocení Vaší úvěruschopnosti, rozhodování v souvislosti s nabídkou produktů a jsou začleněny do našeho systému řízení rizik. Výpočet je založen na matematicky i statisticky ověřených a uznaných metodách a vyplývá z údajů poskytnutých Vámi, zejména údajů o příjmech, výdajích, stávajících závazcích, povolání, zaměstnavateli, počtu odpracovaných let, zkušenostech z předchozích zaměstnání/povolání, splacení předchozích půjček v souladu se smlouvami a informacemi od úvěrových agentur.

 

Informace o státní příslušnosti a zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 GDPR nejsou zpracovávány.

 

Informace o Vašem právu vznést námitky dle čl. 21 GDPR

 

  1. Máte právo kdykoli vznést námitky vůči zpracování Vašich osobních údajů prováděnému na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů) nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu). Předpokladem toho však je, že existují důvody pro Vaši námitku vycházející ze závažných osobních důvodů. Totéž platí i pro profilování, které je založeno na tomto účelu ve smyslu čl. 4 bodu 4 GDPR.

 

V případě, že vznesete námitku, nebudeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokážeme pádné důvody, které by vyžadovaly pokračování zpracování a které by převážily nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování osobních údajů slouží ochraně, výkonu nebo obraně právních nároků.

 

  1. Vaše osobní údaje také využíváme za účelem přímého marketingu. V případ, že nechcete dostávat jakékoliv reklamní materiály, máte právo vůči tomu kdykoliv vznést námitku. Uvedené platí i pro profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Tuto námitku budeme respektovat s účinky do budoucna.

 

Vaše osobní údaje již nebudeme dále zpracovávat za účelem přímého marketingu, pokud vůči tomuto účelu zpracování vznesete námitku.

 

Námitku lze podat bez dodržení jakýchkoliv požadavků na její formu a měla by být, pokud možno, zaslána na adresu:

 

Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka

Türkova 2319/5b

149 00 Praha 4

 e-mail: ochrana_soukromi@mazda.cz

 

 

Naše zásady ochrany osobních údajů a informace o ochraně osobních údajů týkající se zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 13, 14 a 21 GDPR mohou být předmětem občasných změn. Všechny změny budou zveřejněny na této stránce. Starší verze zásad jsou dostupné v archivních složkách.

 

FACEBOOK

 

1. FUN PAGE MAZDA ČR - dodatečná informace o ochraně osobních údajů

 

Na naší Mazda Facebook Fanpage (k dispozici na: https://www.facebook.com/mazdacz/) máte možnost získat informace o našich službách a produktech nebo s námi komunikovat. Naše Facebook Fanpage a zpracování osobních údajů jejím prostřednictvím je založena na dohodě o společném správcovství a zpracování osobních údajů uzavřené v souladu s čl. 26 GDPR (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) se společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko), která je odpovědnou osobou. V důsledku uzavření této dohody nejsme sami schopni učinit a provést jakákoliv rozhodnutí týkající se zpracování vstupních a statistických údajů a jejich použití a implementace. Primární odpovědnost za zpracování všech údajů a splnění všech povinností vyplývajících z GDPR v souvislosti se zpracováním údajů tak nese společnost Facebook.

Rádi bychom Vás tak upozornili, že pokud navštívíte naši Facebook Fanpage, mohou být Vaše uživatelské osobní údaje zpracovávány i mimo území EHP. Participující společnost Facebook, Inc. se jako certifikovaný poskytovatel zavázala dodržovat standardy ochrany osobních údajů EU v souladu s pravidly programu Privacy Shield. Více informací je dostupných (k datu 2. listopadu 2018) na adrese: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Vaše údaje mohou být zpracovávány pro účely průzkumu trhu a propagační účely, jako je vytváření uživatelských profilů a analýz a jejich používání pro účely zobrazování reklam vyplývajících z Vašich uživatelských vzorců chování. Cookies se zpravidla ukládají do počítače.

V této souvislosti nám funkce Přehledy Stránky umožňuje získat ze stránek Facebook statistické údaje různých kategorií souvisejících s používáním naší Facebook Fanpage, jako jsou např. celkový počet zobrazení stránky, „lajky“, aktivita na stránce, analýzy příspěvků a komentářů a vzájemné interakce, zhlédnutí videí, analýzy sdíleného obsahu, odpovědí, údaje o podílu mužů a žen, místě původu, jazycích, zobrazeních a proklicích na obchod, kliknutích na plánovač tras a na telefonní čísla. Tyto informace využíváme k tomu, abychom naši stránku učinili atraktivnější a přizpůsobenější Vašim potřebám (například tím, že identifikujeme správný čas k publikování určitého obsahu).

Zpracování osobních údajů uživatelů na naší Facebook Fanpage je odůvodněno nutností ochrany našich legitimních zájmů spočívajících v možnosti zajistit vám vhodný a cílený obsah našich informačních sdělení a komunikace s uživateli (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud vás Facebook, jako poskytovatel platformy, požádá o souhlas s konkrétním zpracováním některých osobních údajů, děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud jde o uplatňování práv subjektů údajů a žádosti o informace, upozorňujeme, že nejúčinnější cesta je obrátit se přímo na Facebook (viz https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Další informace o zpracování a používání údajů, jakož i o příslušných právech a možnostech ochrany Vašeho soukromí, včetně možnosti odmítnutí zpracování údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/ a v části "Facebook Přehledy Stránky" na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo //www.youronlinechoices.com


 

2. FACEBOOK remarketing

Tato webová stránka používá remarketingovou funkci společnosť Facebook Inc. („Facebook“) s názvem „vlastní publikum“. Používá se k zobrazování zájmově orientovaných reklam („reklamy Facebook“) návštěvníkům této webové stránky, když navštíví sociální síť Facebook.

Když jste na této webové stránce, vytvoří se přímé spojení se servery Facebook. Facebook přiřazuje tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému účtu Facebook. Další informace o shromažďování a využívání údajů prostřednictvím sítě Facebook, vašich právech v tomto ohledu a způsobech ochrany vašich osobních údajů naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu „vlastní publikum“ můžete také deaktivovat zde: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Chcete-li provést deaktivaci, musíte být přihlášeni ke svému účtu Facebook.

 

3. FACEBOOK formulář na sběr údajů k nové Mazdě3

Abychom Vám poskytli služby, o které žádáte prostřednictvím kontaktního formuláře, je nezbytné, aby společnost Mazda Motor Logistics Europe NV, se sídlem Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgie, podnikající v České republice, prostřednictvím odštěpného závodu, Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, IČO: 275 94 947, se sídlem Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4, Česko („MAZDA“), zpracovávala Vámi vyplněné osobní údaje. Bez jejich zpracování Vám nemohou být požadované služby poskytnuty, což tímto berete na vědomí.

 

 

STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI

V zájmu zajištění optimálního výkonu našich webových stránek zaznamenáváme a ukládáme anonymní data s využitím technických řešení od společnosti Sophus3 Ltd. (www. sophus3.de), ale zároveň využíváme tato data k sestavování uživatelských profilů evidovaných pod pseudonymy. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie, které umožňují rozpoznání konkrétního internetového prohlížeče. Údaje o nositeli pseudonymu se nicméně do uživatelského profilu zaznamenají až po specifickém souhlasu návštěvníka. Konkrétně to znamená, že IP adresy jsou ihned po zaznamenání znečitelněny, aby je nebylo možné přiřazovat k uživatelským profilům. Návštěvníci těchto webových stránek mohou se zaznamenáváním a ukládáním těchto dat kdykoliv vyjádřit nesouhlas na [//web.auto.sophus3.com/s3optout.html].


Tyto webové stránky využívají rovněž Google Analytics, službu analýzy webových stránek poskytovanou společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používá ke shromažďování informací o návštěvnících (včetně IP adres) soubory cookie, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači. Vaše IP adresa bude anonymizována a Google ji nebude spojovat s žádnými jinými daty, která vlastní. Použití souborů cookie můžete odmítnout tím způsobem, že zvolíte patřičné nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Mějte však prosím na paměti, že pokud tak učiníte, nemusí být k dispozici veškeré funkce těchto webových stránek. Dále můžete Googlu zabránit ve shromažďování a využívání dat (cookie a IP adres) tak, že si stáhnete a nainstalujete rozšíření prohlížeče dostupné na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany soukromí naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/.